• Louise Holst Hemmingsen, formand for Danmarks Naturfredningsforening i København
  • Debat

Mod bedre vidende?

louise hemmingsen DN 1724I Erling Holms (EH) indlæg i Ørestad Avis 28.9.2017 bliver Danmarks Naturfredningsforening (DN) beskyldt for manipulation i sagen om byggeriet på Amager Fælled. Ifølge EH er det ”løgn og latin” at kalde Amager Fælleds gamle strandeng for uberørt natur – og DN skal angiveligt have ”undsagt [vores] ansvar” og talt ”imod bedre vidende, hvilket de også nægter”

Lad os præcisere, hvad ”uberørt” betyder i denne sammenhæng. Det betyder, at hele økosystemet i området har en oprindelig karakter, som ikke er blevet ødelagt af menneskelige aktiviteter. For gennem sin 5.000 år lange historie har dette område aldrig været bygget til, pløjet, dyrket eller påfyldt jord i nævneværdigt omfang. Dette er faktisk noget relativt sjældent, både i København og i Danmark i øvrigt.

Som følge af denne særlige historik har området en høj naturkvalitet og en usædvanlig artsrigdom, hvilket også er veldokumenteret (se Biomedias undersøgelse, udført for Københavns Kommune så sent som i 2013).
Hvad angår de militære aktiviteter, så er det korrekt, at strandengen har været militært øvelsesterræn. Det er også korrekt, at området i 2001 blev ryddet for naturlig opvækst af buske for at komme til at bortskaffe gammel ammunition.

Men intet af dette betyder, at naturværdierne er blevet forringet. Tværtimod er det videnskabeligt bevist, at militære aktiviteter er gunstige for naturen: De giver nogle overfladiske forstyrrelser svarende til dem, der forårsages af store græssende dyr, småbrande og havets aktiviteter m. m. Rydningen af træer og buske har bidraget til at bevare de gode livsbetingelser for strandengens oprindelige, lys- og varmekrævende flora og fauna.

Ligeledes er det korrekt, at der blev placeret en jordbunke over for Sundby station, da man byggede Psykiatrisk Center Amager. Og ja, det har haft konsekvenser for naturen på netop den del af strandengen – de sjældne plantearter findes ikke længere dér. Men denne jordpåfyldning dækker kun cirka 3,5% af byggefeltets 18 hektar. Det er en detalje, der ikke ændrer ved strandengens status som uspoleret natur.

Tilsvarende kan alle EH’s andre påstande tilbagevises på et naturfagligt grundlag, men det vil vi af pladshensyn afholde os fra her.

Hvad angår EH’s påstand om, at DN har undsagt sig sit ansvar, er den (heller) ikke ny. Den beskyldning har vi både hørt og svaret på før. Det er rigtigt, at DN i 1995 anbefalede Helhedsplanen for Ørestad. Men det skete med det udtrykkelige forbehold, at strandengen iflg. planen tidligst kunne bebygges i 2025 – og at man kunne håbe, at myndighederne til den tid var blevet så meget klogere, at bebyggelsen aldrig ville blive til noget. Med andre ord, at planen kunne tages op til revision i lyset af ny viden/ændrede forudsætninger – sådan som det er god skik i al kommuneplanlægning.

Alle disse pointer, og flere endnu, har været fremført gentagne gange i debatten gennem de sidste par år. Men EH mener altså, at DN har talt imod bedre vidende i denne sag. Mon EH vil uddybe, hvad han mener?

amager fælled, ørestad fælled kvarter

  • Oprettet den .
  • Sidst opdateret den .
  • Læst: 3416

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk