By & Havn skal fjerne jord foran Arenakvarteret

arenakvarter jordopfyld 02Københavns Kommune har pålagt By & Havn at genetablere området for an Arenakvarteret, hvor der er fyldt op med overskudsjord. Paddesøen kan muligvis få lov til at blive, afgørelsen er i øjeblikket i høring

Da veje og byggegrunde blev anlag i Arenakvarteret, hældte By & Havn en masse jord ud foran byggefelterne på Kalvebod Fælled. By & Havn var i god tro, fordi Københavns Kommune havde givet grønt lys for jordopfyldningen. Men der er senere blevet afgjort, at området faktisk er omfattet af naturbeskyttelseslovens paragraf 3, som skal forhindre ændringer af bestemte naturtyper. Der må alligevel IKKE fyldes jord op på området.

By & Havn fyldte området op af flere grunde. Det var hensigten at lette adgangen fra bebyggelsen ind på naturområdet, og at etablere et vandløb og en sø som et rekreativt element, som samtidig kunne være med til at håndtere bebyggelsens regnvand.

I en ny afgørelse har Københavns Kommune ændret holdning. Kommunen godkender etableringen af sø og vandløb, mens giver afslag på By & Havns ansøgning om dispensation til at beholde jordpåfyldningen.

Københavns Kommune vurderer, at området, hvor der er gravet ud til sø og vandløb, vil være ret vanskeligt at genetablere, og at dette ville ville skade naturen mere end det vil gavne. Men nord og syd for vandløb og sø, hvor terrænnet er hævet med mange tons lerjord, skal genetableres. Her kan den oprindelige vegetation sandsynligvis vokse frem igen.

arenakvarter jordopfyld 01
Luftfoto af området med jordopfyldning. Forneden ses Kalvebod Fælled Skole.

Ingeniørfirmaet ORBICON har lavet en vurdering af fordele og ulemper ved en fuldstændig genetablering af området. Der er fordele og ulemper ved både at fjerne og ikke fjerne den pålagte jord, mener eksperterne, som ender med at foreslå både at fjerne jord, og at lade jord blive. I områdets nordlige del kan jorden afrømmes på den yderste del, men evt. bibeholdes på den inderste del nærmest grænsen til byen -f.eks. de inder-ste 5-10 meter. Her kan der laves et let skrånende område med tørbundsvegetation. Naturmæssigt vil et sådan område kunne udvikle sig til beskyttet overdrev og derfor ikke direkte genskabe den natur der forekom på arealet før opfyldningen.

I området omkring søen (Paddedammen) vil fjernelse af jorden medføre forstyrrelse og skabe en risiko for uhensigtsmæssig udvaskning til vandmiljøet. Samtidig består udgravningenaf søen/dammen mest af sandjord, og det kan over tid en flora, der mender om den oprindelige. Derfor foreslår ORBICON at lade dammen/søen være som den er. Dog bør jorden nærmest bygrænsen afskrabes på samme måde som i den nordlige del.

Selve paddedammen vurderes det mest hensigtsmæssigt at bibeholde. En opfyldning af søen vil næppe kunne genskabe den tid ligere vegetation, da tørven er gennemgravet og det underliggende sand er spredt over arealet. Samtidigt vil en opfyldning af søen med materiale fra de omkringliggende arealer medføre en uhensigtsmæssig forstyrrelse af hele området.

Områdets sydlige del skal håndteres på samme måde som i den nordlige del. Altså en omfattende fjernelse af jord, på nær skråningen mod Kalvebod Fælled Skole.

Afgørelsen af Københavns Kommune er i høring. Du kan afgive høringssvar her: https://blivhoert.kk.dk/hoering/lovliggorelse-af-indgreb-i-beskyttet-natur-pa-kalvebod-faelled

natur, arenakvarteret

  • Oprettet den .
  • Sidst opdateret den .
  • Læst: 3251

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk