Gravemaskinerne på vej:

vejlands kvarter masterplan oversigtByggeri på Amager Fælled kan starte om få måneder: Lokalplanen for Vejlands Kvarter står til vedtagelse på mandag. 

2.372 høringssvar, demonstrationer, flere borgermøder og masser af kendisser har været involveret i striden om den nye bydel på Amager Fælled, hvor 2000 beboere skal bo i en bæredygtig bydel ved Vejlands Allé.

Striden om byggeri på Amager Fælled har stået på i flere år, og Vejlands Kvarter er opstået som et alternativ til 'Ørestad Fælled Kvarter' ved Sundby metrostation, som politikerne på Københavns Rådhus valgte at opgive efter protester og demonstrationer fra naturgrupper.

Men også Vejlands Kvarter møder stor modstand. I forbindelse med lokalplanforslaget, som står til at blive vedtaget på mandag 11. januar, er langt de fleste af de 2372 høringssvar kritiske over for planen.

2.298 henvendelser er imod, at der bygges på Amager Fælled, og137 henvendelser mener, at man burde købe Fælleden fri og finde pengene til finansiering af metroen et andet sted. 262 henvendelser er forundrede over, hvordan man kan affrede arealet med henblik på byudvikling, samt at der planlægges en sti over et fredet areal til Sundby Metro. 101 henvendelser problematiserer, at der ikke foreligger en trafikal løsning. 35 henvendelser mener, at lokalplanen er imod FN’s verdensmål, strategier om Bynatur i København og Plads til Naturen samt kommunens mål om CO2-neutralitet i 2025. 15 henvendelser mener, at processen og borgerinddragelsen har været udemokratisk.

amager faelled menneskering 2860Omkring 2000 mennesker til demonstation imod Ørestad Fælled Kvarter i 2017.Kritik afvises
Teknik- og Miljøforvaltningen skriver i sine bemærkninger til de indkomne høringssvar bl.a.:

  • Det er en politisk beslutning at kompensere By & Havn med alternative byggemuligheder fremfor at betale med kommunens skatteindtægter og ikke et anliggende for en lokalplan.
  • Området for Vejlands Kvarter er affredet ved lov vedtaget i folketinget den 19. marts 2019. Der er ikke planlagt en sti mellem Vejlands Kvarter og Sundby Metro, men kommunen har ønsket muligheden i den fredningssag, som kommunen har rejst for det tidligere byggefelt på Strandengen.
  • Lokalplanen udlægger 6,3 ha natur- og friareal, jf. Budget 2019, herunder en grøn korridor, kantzoner langs alle bebyggelser med en høj andel begrønning, grønne byrum og gårdrum, samt stiller krav om plantning af 279 nye træer, bevaring af 39 træer og anden beplantning. Der stilles krav om grønne tage og facadebeplantning. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at de grønne elementer i lokalplanen understøtter strategierne og bidrager til at opnå målet om CO2-neutralitet i 2025.
  • Udarbejdelse og offentliggørelse af forslag til lokalplan med kommuneplantillæg og miljørapporter mv. er forgået i overensstemmelse med lovgivningen. Der har været afholdt flere borgermøder før og under udarbejdelse af lokalplanen og følgegruppemøder om planen.

vejlands kvarter render 4Visualisering af Vejlands Kvarter. Lokaludvalg: Imod hele projektet
Amager Vest Lokaludvalg mener, at hele Amager Fælled skal bevares. Lokalplanen og miljørapporter ikke er pålidelige, da centrale udfordringer med trafik og jordforurening ikke er afklaret. Udvalget mener at byggeriet vil give kødannelser på Vejlands Allé, og ønsker at bydelen bliver bilfri. Kommunens forvaltninger bemærker, at der er indarbejdet trafikale løsninger.

"Den trafikale løsning søger at opretholde grøntiden på Vejlands Allé, mindske kødannelse på strækningen samt at sikre gode forhold for gående og cykler. Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet, at der ikke er grundlag (jf. Kommuneplan 2019) for at udlægge Vejlands Kvarter som ’bilfri by’ med reduceret parkeringsnorm, da direkte adgang til kollektiv transport er begrænset pga. stor afstand, og området er ikke placeret i en bynær kontekst. Funktioner, der genererer trafik,  og størstedelen af parkeringspladserne er placeret ved Vejlands Allé for at begrænse den trafikale belastning internt i området."

Der er i miljørapporten redegjort for, hvordan jordforureningen kan "håndteres forsvarligt", mener kommunens forvaltninger.

Fælledvenner: Udskyd beslutningen
Foreningen Amager Fælleds Venner har i et sidste forsøg på at forsinke beslutningen anmodet om at dagsordenspunktet på udvalgsmødet på mandag udskydes:

"Kære Teknik og Miljøudvalg,
I lyset af den seneste udvikling i COVID-19 pandemien og sundhedsmyndighedernes anbefaling om ikke at forsamles i større grupper, vil Amager Fælleds Venner tilsidesætte vores grundlovssikrede ret til at demonstrere. Vi håber derfor at I som ansvarsfulde politikere, vil vise et godt demokratisk sindelag og udskyde beslutning den 11. januar 2021 (...) indtil en ordentlig offentlig debat kan finde sted i trygge rammer.
Med venlig hilsen, Amager Fælleds Venner".

 

amager fælled, fælledkvarteret, Vejlands Kvarter, forsidepos4, fælledby

  • Oprettet den .
  • Sidst opdateret den .
  • Læst: 2464

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk